Pam mae angen newid?

Rydym yn falch o’r enw da y mae Canolfan Ganser Felindre wedi’i sefydlu. Fodd bynnag, er gwaethaf ymdrechion rhyfeddol ein staff ymroddedig, mae’r achos dros newid ar gyfer Canolfan Ganser Felindre yn syml: nid yw gwneud dim byd yn opsiwn.

Rydym wedi amlygu rhestr drwyadl o rhesymau dros yr angen i newid.

Mae rhain yn cynnwys:

  • Nid yw’r model gwasanaeth presennol wedi darparu’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer pob claf yn Ne-Ndwyrain Cymru.
  • Bydd galw cleifion yn trechu ein gallu.
  • Byddai mwy o driniaethau a gofal adref, neu mewn cymunedau lleol, yn bodloni anghenion cleifion yn well ac yn gwella eu profiad.
  • Nid yw’r amgylchedd am gleifion presennol yn caniatau i ni ddarparu profiad o’r ansawdd gorau ar gyfer cleifion, teuluoedd a gofalwyr.
  • Yr angen i ddatblygu a gweithredu triniaethau a thechnolegau newydd i sicrhau ein bod ni’n gallu darparu’r gofal diweddaraf i’n cleifion.
  • Y posibilrwydd o golli oncolegwyr a gweithwyr proffesiynol medrus i rannau eraill o’r byd yn sgil diffyg uchelgais a/neu gyflymder cynnydd canfyddedig.
  • Er mwyn bod yn un o’r prif ganolfannau canser yng ngorllewin Ewrop, mae angen i ni adolygu’r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu.