Rhannwch hwn
Tuesday, 25 April 2017

Canolfan Ganser Caerdydd yn helpu lledaeniad tiwmorau i gael eu deall ar draws y byd

Mae Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd yn chwarae rôl flaenllaw mewn deall difrifoldeb eich canser a’r driniaeth orau ar eich cyfer.

Mae cael gwybodaeth am faint tiwmor canser ac i ba raddau y mae’r tiwmor wedi lledaenu yn hanfodol er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y driniaeth fwyaf briodol.

Dywedodd yr Athro Malcolm Mason, Oncolegydd Ymgynghorol Anrhydeddus yng Nghanolfan Ganser Felindre: “Pan mae meddygon yn diagnosio canser am y tro cyntaf, maen nhw’n gwneud profion i weld pa mor fawr ydy’r canser, a pa un ai ydyw wedi ymledu i’r meinweoedd amgylchynol. Maen nhw hefyd yn gwirio i weld os ydy’r tiwmor wedi lledaenu i ran arall o’r corff.”

“‘Gelwir y broses hon yn pennu camau canser, ac mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y driniaeth briodol.”

Mae’r rhan fwyaf o ysbytai a chanolfannau meddygol ar draws y byd yn defnyddio’r hyn sydd yn cael ei adnabod fel ‘TNM Staging Classificiation’ – sef ffordd o gategoreiddio lefel y canser, sydd wedi cael cymeradwyaeth ryngwladol, ac sy’n rhoi iaith gyffredin i feddygon i ddisgrifio maint a lledaeniad y canserau.

Mae categoreiddio tiwmorau canser yn defnyddio’r broses hon yn golygu y gellir cymharu canlyniadau triniaethau yn gywir rhwng astudiaethau ymchwil fyd-eang, ac y gellir safoni’r canllawiau ar gyfer triniaethau rhwng gwahanol ysbytai a chanolfannau canser.

Nawr, bydd Canolfan Ganser Felindre yn arwain y broses adolygu TNM, sy’n casglu ac yn gwerthuso’r holl dystiolaeth wyddonol newydd.

Ychwanegodd yr Athro Mason, sy’n arwain y cynllun yng Nghanolfan Ganser Felindre, “Mae gennym gyfle unigryw yn Felindre i ddylunio a siapio dyfodol pennu camau canser, a fydd yn cael effaith fyd-eang.”

“Yng Nghymru, canser yw’r ail achos mwyaf cyffredin o farwolaeth, a rhagwelir y bydd nifer yr achosion o ganser yn cynyddu 2% y flwyddyn. Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau canser, fel eu bod yn gymaradwy â’r gorau yn y byd. Ond nid dyma yw ein hunig uchelgeisiau. Rydym yn cynllunio hefyd, i fod yn arweinydd ym maes addysg, ymchwil, datblygu ac arloesi canser. Mae ein rôl mewn pennu camau canser yn gam cyffrous i’r cyfeiriad hwnnw.”

Bydd Bernadette Coles, pennaeth y gwasanaethau llyfrgell yn Felindre, yn gyfrifol am drefnu’r chwiliad blynyddol, systematig o’r holl erthyglau gwyddonol sy’n cael eu cyhoeddi.

“Fy ngwaith i ydy dod o hyd i’r wybodaeth a fydd yn ein helpu ni i benderfynu sut a pham y dylid newid y categorïau TNM yng ngoleuni’r dystiolaeth ddiweddaraf.”

“Byddwn ni’n helpu i hyrwyddo’r dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf a mwyaf cywir ar gyfer staff meddygol a chleifion”, meddai Bernadette.

Meddai Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: “Rwyf wrth fy modd bod Canolfan Ganser Felindre yn arwain yn rhyngwladol ar y system gategoreiddio ar gyfer canser, sy’n dyst i’w sgiliau sydd gyda’r gorau yn y byd, a’i henw da.”

Nôl