Canolfan Ganser newydd Felindre

Nid yw’r wefan hon yn cael ei diweddaru mwyach. Gweler ein tudalennau newydd yn: Trawsnewid gwasanaethau canser – Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

y daith o’r dechrau i’r diwedd

Hydref 2010
 • Rydym yn cyflwyno Achos Amlinellol Strategol i Lywodraeth Cymru, i gyflwyno’r achos dros adeiladu canolfan ganser newydd gyda chost cyfalaf £240 miliwn.
 •  Rydym yn datblygu Achos Amlinellol Strategol hefyd ar gyfer prynu offer radiotherapi ychwanegol, gydag opsiynau i’w darparu mewn uned loeren yn y dwyrain neu’r gorllewin, neu ar safle presennol Felindre.
Ionawr 2011
 • Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi arian i ni i ddatblygu achos busnes i brynu offer radiotherapi ychwanegol.
Ebrill 2012
 • Rydym yn cytuno â Llywodraeth Cymru i ddatblygu Achos Amlinellol Strategol amgen ar gyfer adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd.
Hydref 2012
 • Oherwydd bod cyllid cyfalaf ddim ar gael ar gyfer adeiladu uned lloeren radiotherapi, rydym yn cyflwyno cynigion eraill i Lywodraeth Cymru.
Tachwedd 2013
 • Yn sgil ymateb i heriau cynyddol, rydym yn sefydlu rhaglen waith i drawsnewid gwasanaethau canser yn ne-ddwyrain Cymru. Rydym yn sefydlu Rhaglen Amlinellol Strategol i ddisgrifio’r ffordd y dylem ddarparu gwasanaethau canser anlawfeddygol yn ne-ddwyrain Cymru, gan gynnwys seilwaith.
Rhagfyr 2013
 • Rydym yn cyflwyno Achos Amlinellol Strategol newydd i Lywodraeth Cymru ar gyfer adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd.
Hydref 2014
 • Mae Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cymeradwyo ein Hachos Busnes ar gyfer y Rhaglen Amlinellol Strategol (SOP) i Drawsnewid Gwasanaethau Canser. Mae’n amlinellu’r ‘ffordd ymlaen a ffefrir sy’n dod i’r amlwg’, sef gwasanaeth cymunedol cwbl integredig, sydd yn cael ei gefnogi gan ganolfan ganser anfeddygol arbenigol.  Rydym yn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.
Rhagfyr 2014
 • Mae Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo ein Hachos Busnes ar gyfer y Rhaglen Amlinellol Strategol (SOP), ac yn gofyn i ni ddatblygu’r rhaglen ymhellach, gan ganolbwyntio ar y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau canser.
Mawrth 2015
 • Rydym yn cynnal gweithdy Dylunio ar sail Profiad i 54 aelod o staff, i drafod sut gellir gwella gwasanaethau, a’r hyn y dylem ei gadw.
 • Rydym yn ariannu cyfraniad meddygol penodol ychwanegol i ddatblygu’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau canser ymhellach.
 • Mae saith maes gwaith, sef radiotherapi, cemotherapi, cleifion mewnol, cleifion allanol, radioleg, ymchwil a threialon clinigol a’r ganolfan ddysgu arfaethedig, yn cael eu sefydlu i ddatblygu cynigion gwasanaeth. Mae gan bob un arweinydd clinigol ac arweinydd gwasanaeth.
Ebrill 2015
 • Mae dau gant a naw deg o bobl – gan gynnwys cleifion, gofalwyr, clinigwyr ac aelodau staff eraill o Felindre a byrddau iechyd eraill – yn mynychu tri gweithdy Dylunio Carlam, i brofi ac archwilio’r ffordd y dylem ddarparu gwasanaethau canser anfeddygol.
Mai 2015
 • Mae ail weithdy Dylunio ar sail Profiad yn cael ei gynnal, sydd yn cael ei fynychu gan 49 o gleifion, gofalwyr a staff, i gyd-ddylunio gwasanaethau Felindre.
Mehefin 2015
 • Rydym yn cynhyrchu adroddiad ymgysylltu (Saesneg unig) cynhwysfawr i lywio’r gwaith o ddatblygu’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau.  Mae’r papur yn adrodd ar gymorth gan gleifion, clinigwyr a byrddau iechyd.

Gorffennaf 2015

Gorffennaf – Rhagfyr 2015
 • Rydym yn cynnal 48 o weithdai i ddatblygu ein cynigion gwasanaeth ymhellach. Maen nhw’n cael eu mynychu gan gannoedd o gleifion, staff, aelodau’r cyhoedd, arweinwyr canser byrddau iechyd, a phartneriaid ym maes addysg uwch, diwydiant a’r trydydd sector.
Ionawr 2016
 • I orffen y digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd yn 2015, fe wnaethom drefnu gweithdy a fynychwyd gan 86 o bobl, 46 ohonynt o sefydliadau eraill. Roedd 92 y cant o’r rhai a fynychodd yn cefnogi’r cynigion a ddatblygwyd ar gyfer darparu gwasanaethau canser yn y dyfodol.
Mawrth 2016
 • Rydym yn cyfarfod â chleifion canser iau trwy’r elusen SHINE, i gael eu barn am y gwasanaethau y dylem eu darparu yn y dyfodol.

 • Mae ugain o gymdogion lleol o’r Eglwys Newydd, Llandaf a Rhiwbeina yn dod i’n noson agored gyntaf, i drafod sut gallai canolfan ganser newydd leddfu materion parcio a thraffig.

 

 • Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei bod yn cefnogi Canolfan Maggie newydd yng Nghanolfan Ganser newydd Felindre.

Ebrill 2016
 • Mae cleifion yn rhoi eu barn am ddatblygu ein strategaeth canser ar gyfer y dyfodol mewn grwpiau ffocws.

 

Gorffennaf – Awst 2016

 

Awst 2016
 • Mae Byrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chwm Taf yn mynegi diddordeb mewn cynnal Canolfan Lloeren Radiotherapi ar ôl i ni ofyn i’r holl fyrddau iechyd sy’n gwasanaethu’r rhanbarth.
Hydref 2016
 • Mae pobl yn mynychu cyfarfod cymunedol i gael gwybod am ein cynlluniau i drawsnewid gwasanaethau canser, gan gynnwys Canolfan Ganser newydd Felindre.
 • Rydym yn sefydlu Grŵp Cynghori Clinigol, sy’n cynnwys uwch gynrychiolwyr clinigol o fyrddau iechyd a Rhwydwaith Canser Cymru. Rôl y grŵp ydy darparu cyngor a her amlddisgyblaethol a sefydliadol i Felindre, fel bod y ffordd arfaethedig o ddarparu gwasanaethau’n gadarn o safbwynt clinigol.

 

Rhagfyr 2016
 • Mae Admiral yn hwyluso arolwg o’r cyhoedd, sy’n cael 700 o ymatebion.
 • Rydym yn cwblhau asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb, i’n helpu i hyrwyddo cydraddoldeb wrth weithredu’r rhaglen.
Ionawr 2017
 • Rydym yn gofyn i bobl leisio’u barn am sut dylai ein canolfan ganser newydd edrych a theimlo.
 • Mae adolygiad allanol annibynnol o’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser – sydd yn cael ei adnabod fel Adolygiad Gateway 0 – yn cael ei gwblhau. Ei ddiben yw adolygu canlyniadau ac amcanion y rhaglen, a chadarnhau eu bod yn gwneud y cyfraniad angenrheidiol at strategaeth Llywodraeth Cymru.
 • Mae Adolygiad Gateway 2 – sef adolygiad allanol annibynnol arall – o’r rhaglen yn cael ei gwblhau. Mae’r adolygiad hwn yn archwilio’r Achos Busnes Amlinellol i sicrhau bod y strategaeth caffael a chyflawni yn gadarn ac yn briodol.
Ionawr – Mai 2017
 • Rydym yn siarad â Byrddau Iechyd Aneurin Bevan a Chwm Taf ynghylch sefydlu grwpiau cynllunio ar y cyd ar gyfer adeiladu Canolfan Lloeren Radiotherapi.
Chwefror 2017
Mawrth 2017
 • Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi y bydd Canolfan Ganser newydd Felindre yn cael ei hariannu yn defnyddio ei Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM)
 • Mae Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a’r Fro yn cefnogi datblygu canolfan ganser newydd yn yr Eglwys Newydd. Maen nhw’n dweud eu bod nhw’n fodlon ar lefel yr ymgysylltu â’r cyhoedd, ac yn credu bod y cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau yn ei gefnogi.
Ebrill 2017
 • Rydym yn cyhoeddi cynlluniau drafft ar gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre ar safle dolydd y gogledd ar gyfer ymgynghori â’r cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys arddangosfa gyhoeddus yn Llyfrgell yr Eglwys Newydd ac yn y ganolfan ganser, gyda sesiynau Holi ac Ateb. Rydym yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol hefyd.
Mai 2017
 • Gan ymateb i geisiadau gan y gymuned leol, rydym yn ymestyn y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio i ymgynghori ar ein cynlluniau ar gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre. Rydym yn cynnal Cyfarfod Cymunedol, ac yn ymestyn yr arddangosfa gyhoeddus yn Llyfrgell yr Eglwys Newydd.
Mehefin 2017
 • Gan barhau â’r cyfnod ymgysylltu cyn cyflwyno cais cynllunio, rydym yn cynnal stondinau yn yr ŵyl Cegaid o Fwyd Cymru, Sioe Bro Morgannwg a Sioe Brynbuga. Rydym hefyd yn cynnal cyfres o gyfarfodydd cymunedol, ac yn parhau â’r arddangosfa yn Llyfrgell yr Eglwys Newydd.
 • Mae Panel Gwerthuso’n cymeradwyo Adroddiad Gwerthuso Dethol Safle (Saesneg unig) sy’n argymell mai’r lleoliad a ffefrir ar gyfer y Ganolfan Lloeren Radiotherapi ydy Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni.

Gorffennaf 2017

 • Rydym yn cyflwyno cais cynllunio amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ganser newydd Felindre i Gyngor Caerdydd.
Medi 2017

Hydref 2017

 • Mewn cyfarfod gyda Llywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, rydym yn cytuno y bydd y bwrdd iechyd yn datblygu Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y Ganolfan Radiotherapi Lloeren yn Ysbyty Nevill Hall.
Rhagfyr 2017
 • Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd yn rhoi caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ganser newydd Felindre ar ddolydd y gogledd. Mae caniatâd cynllunio manwl ar gyfer adeiladu prif fynediad o Asda a mynediad brys o Ystad Hollybush yn cael ei gymeradwyo. Mae caniatâd yn cael ei roi ar gyfer creu mynediad dros dro i draffig adeiladu trwy safle Ysbyty’r Eglwys Newydd a Chae’r Arglwyddes Cory hefyd.
Ionawr 2018
 • Mae byrddau iechyd yn cynnal dau weithdy i graffu ar ein cynigion ar gyfer adeiladu Canolfan Ganser newydd Felindre. Cytunir bod angen canolfan newydd.
Ebrill 2018
 • Mae Byrddau Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Aneurin Bevan, Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf a Phowys yn cymeradwyo ein Hachos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ganser newydd Felindre. Rydym yn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo.
 • Ar gais Llywodraeth Cymru, mae adolygiad allanol annibynnol arall o Brosiect Canolfan Ganser newydd Felindre yn cael ei gynnal – sydd yn cael ei adnabod fel yr Adolygiad Gateway 2.
Mehefin 2019
 • Mae Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo’r Achos Busnes ar gyfer caffael 10 cyflymydd llinellol, sganwyr CT ac MRI newydd, Datrysiad Radiotherapi Integredig newydd, a rhaglen trawsnewid digidol.
Gorffennaf 2019
 • Mae Bwrdd ein Hymddiriedolaeth yn cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ganser newydd Felindre.
 • Mae Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo cyllid ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i ddatblygu Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Radiotherapi Lloeren yn Ysbyty Nevill Hall.
Hydref 2019
 • Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru – “Cymru Iachach” – sydd am weld ysbytai cyffredinol mawr yn cefnogi darparu gwasanaethau arbenigol ar draws rhwydweithiau o ysbytai a chanolfannau rhagoriaeth yn y dyfodol.
 • Rydym yn sefydlu Grŵp Arwain Comisiynu Cydweithredol Rhanbarthol. Mae’r grŵp yn cael ei gadeirio gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o fyrddau iechyd eraill yn y rhanbarth. Mae’n cytuno i ddatblygu ymagwedd ranbarthol at ddarparu gwasanaethau oncoleg acíwt.
Tachwedd 2019
 • Mae ein Bwrdd yn cymeradwyo dechrau’r camau caffael ffurfiol ar gyfer offer a gwasanaethau radiotherapi newydd.
Rhagfyr 2019
 • Rydym yn cytuno gydag Asda y gallwn ddefnyddio eu tir yn Coryton i ddarparu mynediad rhwydd i Ganolfan Ganser newydd Felindre.
Ionawr 2020
 • Rydym yn cyhoeddi Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw, i roi gwybod i’r farchnad y byddwn yn chwilio am gontractwyr i adeiladu Canolfan Ganser newydd Felindre.
Chwefror – Mawrth 2020

Mawrth 2020

Ebrill 2020
 • O ganlyniad i’r pandemig coronafeirws, mae Cyngor Caerdydd yn rhoi’r gorau i brosesu ceisiadau cynllunio. Rydym yn gohirio dau gais ar gyfer ffyrdd mynediad i’r ganolfan ganser newydd ac yn oedi dechrau’r broses gaffael ar gyfer consortiwm i’w hadeiladu.
Mehefin 2020
 • Ar ôl i Gyngor Caerdydd ddechrau prosesu ceisiadau cynllunio newydd eto, rydym yn cyflwyno dau gais cynllunio i ddiwygio ffyrdd mynediad i Ganolfan Ganser newydd Felindre.

Mehefin 2020 – hydref 2020
 • Gan ystyried y cyngor ar gadw pellter cymdeithasol, rydym yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ar-lein a chyfres o sesiynau gyda grwpiau cymunedol.
 • Cystadleuaeth i ddewis y consortiwm a fydd yn adeiladu Canolfan Ganser newydd Felindre.
 • Cymeradwywyd Canolfan Ganser newydd Felindre ac Achosion Busnes Amlinellol Gwaith Galluogi gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2021.Mae llawer yn yr achosion busnes hyn sy’n fasnachol sensitif o gofio ein bod bellach yn cynnal ymarfer caffael byw er mwyn sicrhau’r partneriaid gorau i weithio gyda nhw i gwblhau’r gwaith adeiladu.

  Fel yr achosion busnes eraill rydym wedi’u rhannu ar y llinell amser hon, rydym am rannu cymaint â phosibl.

 • Gwaith i adeiladu Canolfan Ganser newydd Felindre yn dechrau.
 • Agor Canolfan Radiotherapi Lloeren.
 • Canolfan Ganser newydd Felindre yn agor.

Gweithdy Dylunio Carlam – digwyddiad ymgysylltu sy’n cynnwys ystod eang o randdeiliaid sydd wedi’i gynllunio’n ofalus i gynnwys cyfranogwyr mewn cyd-ddylunio, darparu adborth, rhwydweithio a dysgu ar y cyd.
Adolygiad Sicrwydd –
yn darparu asesiad annibynnol a diduedd, y gellir cyflawni amcanion gwario’r prosiect, a gwella’r rhagolygon o gyflawni’r canlyniadau a’r manteision bwriadedig.
Achos Busnes –
cynnig i fuddsoddi adnoddau mewn ymgymeriad (neu newid) a fydd yn cynnig manteision penodol i’r sefydliad.
Gweithdy Dylunio ar sail Profiad – digwyddiad ymgysylltu, sy’n defnyddio cipio a deall profiadau cleifion, gofalwyr a staff o wasanaethau i gynllunio gwell gwasanaethau gofal iechyd.

Adolygiad Gateway 0 – adolygiad annibynnol, allanol sy’n ofynnol gan y Trysorlys ar gyfer prosiectau mawr i adolygu eu canlyniadau a’u hamcanion (a’r ffordd maen nhw’n cyd-fynd â’i gilydd), ac i gadarnhau eu bod nhw’n gwneud y cyfraniad angenrheidiol i strategaeth y Llywodraeth.

Adolygiad Gateway 2 – adolygiad annibynnol, allanol sy’n ofynnol gan y Trysorlys ar gyfer prosiectau mawr, i roi sicrwydd y gellir cyflawni’r prosiect yn llwyddiannus.

Model Buddsoddi Cydfuddiannol – math o bartneriaeth rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat.
Achos Busnes Amlinellol – yr achos busnes ‘canolradd’, a’r ail gam wrth ddatblygu achos busnes dros brosiect arwyddocaol. Mae’n nodi’r opsiwn sy’n cynnig y gwerth cyhoeddus gorau am wariant, yn cadarnhau’r fargen a fforddiadwyedd, ac yn rhoi’r trefniadau ar waith ar gyfer cyflawni’n llwyddiannus.

Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol – hysbysiad ymlaen llaw i’r sector preifat o’r bwriad i ddechrau proses gaffael.

Achos Busnes y Rhaglen – yn canfod bod y Rhaglen yn strategol addas ac yn nodi’r prosiectau a’r gweithgareddau cydberthynol sydd angen eu cyflawni i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r manteision a ragwelir.

Canolfan Radiotherapi Lloeren – rhywle lle mae staff Felindre yn darparu gwasanaethau radiotherapi i ffwrdd o’r brif ganolfan ganser

Achos Amlinellol Strategol – yr achos busnes ‘cynnar’ a’r cam cyntaf mewn datblygu achos busnes dros brosiect arwyddocaol. Mae’n cyflwyno’r achos dros newid, ac yn arfarnu’r opsiynau sydd ar gael.

Rhaglen Amlinellol Strategol – Mae’r term hwn wedi cael ei ddisodli gan Achos Busnes y Rhaglen (gweler uchod).

Rhwydwaith Canser Cymru – nod y rhwydwaith ydy symleiddio tirlun sefydliadol gwasanaethau canser yng Nghymru, er mwyn darparu gwasanaeth integredig i gleifion.