Rhannwch hwn
Friday, 14 July 2017

Ymddiriedolaeth GIG Felindre i ddatblygu Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi

Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi cytuno i lunio Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi yn Ysbyty Nevill Hall, y Fenni.

 

Mae’r bwriad i adeiladu Canolfan Ategol newydd yn rhan o uchelgais yr Ymddiriedolaeth i ddarparu gwasanaethau canser o safon fyd-eang ar draws De Ddwyrain Cymru.

 

Rhagwelir y bydd y Ganolfan yn gyfrifol am ddarparu 20% o weithgarwch radiotherapi Felindre yn y dyfodol, ac y bydd yn lleihau dipyn ar yr amser teithio i lawer o gleifion hefyd.

 

Meddai Steve Ham, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Felindre: “Ar hyn o bryd, mae pob un o’n cleifion ar draws De Ddwyrain Cymru sydd angen triniaeth radiotherapi yn gorfod teithio i’n Canolfan Ganser yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

 

“Rydym wedi gwrando ar ein cleifion, teuluoedd a’u gofalwyr, sydd wedi dweud wrthym eu bod nhw eisiau mwy o ddewis o ran pryd a ble maen nhw’n derbyn ein gwasanaethau. Os bydd ein datblygiad yn cael ei gymeradwyo, bydd llawer mwy o gleifion yn gallu derbyn yr un driniaeth radiotherapi o ansawdd uchel yn agosach at adref, a lleihau dipyn ar eu hamseroedd teithio. ”

 

Mae’r Ganolfan Ategol Radiotherapi yn rhan o Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yr Ymddiriedolaeth, ac os fydd yr achos busnes yn cael ei gymeradwyo gan Fyrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru, byddai cyfleusterau allgymorth yn cael eu datblygu hefyd, a fyddai’n cefnogi cyflwyno gwasanaethau cemotherapi, cleifion allanol ac adsefydlu ar draws y rhanbarth. Byddai’n cynnwys Canolfan Ganser newydd yn yr Eglwys Newydd hefyd, yn lle’r Ganolfan bresennol, sydd yn 60 mlwydd oed.

 

Nawr, bydd Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, sy’n rhedeg Ysbyty Nevill Hall, a chyda cleifion a rhanddeiliaid eraill, i lunio achos busnes amlinellol ar gyfer y Ganolfan Radiotherapi. Yna, bydd yr achos busnes amlinellol angen cael ei ystyried a’i gymeradwyo gan Fyrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru, cyn symud ymlaen i’r cam nesaf.

Nôl
© Transforming Cancer Services 2017
Wedi’i greu gan CREO