Cymerwch ran

Nid yw’r wefan hon yn cael ei diweddaru mwyach. Gweler ein tudalennau newydd yn: Trawsnewid gwasanaethau canser – Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Rhagor o wybodaeth am ein ceisiadau cynllunio 

Gwneud sylwadau ar ein ceisiadau cynllunio

Mae llawer o’n cefnogwyr wedi bod mewn cysylltiad i ofyn sut y gallant gymryd rhan ym mhroses gynllunio Cyngor Dinas Caerdydd.

Cafodd cais cynllunio amlinellol ar gyfer Canolfan Ganser Felindre newydd ei ddyfarnu gan Gyngor Dinas Caerdydd yn 2018, a chyflwynwyd dau gais cysylltiedig pellach i’r Cyngor ym mis Mehefin, ar gyfer adeiladu ffyrdd mynediad i’r ganolfan.

Gallwch gefnogi, gwrthwynebu neu wneud sylwadau ar y ceisiadau gyda’r cyngor.

Gallwch anfon eich llythyr atom ni yn Cysylltu.Felindre@wales.nhs.uk, ac fe wnawn ni ei anfon ymlaen i’r Cyngor ar eich rhan, cyn belled â bod gennym eich caniatâd i wneud hynny.

Bydd eich enw, ond nid eich cyfeiriad yn cael ei roi yn y parth cyhoeddus.

Dylai eich llythyr dynnu sylw at y canlynol:

  1. Rhifau cyfeirnod y cais/ceisiadau cynllunio. Y rhain ydy 20/01108/MJR ar gyfer ein cais ar gyfer ffordd mynediad Asda, a 20/01110/MJR ar gyfer ein cais ar gyfer adeiladu ffordd fynediad dros dro drwy Ysbyty’r Eglwys Newydd.
  2. Eich cyfeiriad, yn cynnwys cod post
  3. Eich sylwadau ar gyfer ein ceisiadau cynllunio i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd
  4. Llythyr sy’n dweud eich bod chi’n hapus i’ch llythyr gael ei anfon ymlaen gan Ganolfan Ganser Felindre.

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’r gymuned leol, ein cleifion, eu gofalwyr a staff i wneud i hyn weithio, ac rydym bob amser yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.

Os ydy Canolfan Ganser newydd Felindre yn mynd i weithio i genedlaethau’r dyfodol, dylai ein staff, cleifion a’n cymdogion gymryd rhan yn y gwaith o’i chynllunio, ei hadeiladu a’i gweithredu.

Rydym eisiau i bobl ddweud bod eu barnau’n cyfrif, a’u bod yn gwneud gwahaniaeth.

Fel hyn, gall pob un ohonom gymryd rhan mewn trin mwy o gleifion a helpu pobl i fyw’n hirach gyda chanser.

Os ydych chi eisiau cymryd rhan, cysylltwch â ni:

E-bost: Cysylltu.Felindre@wales.nhs.uk

Llythyr: Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne Ddwyrain Cymru,
Canolfan Ganser Felindre, Heol Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2TL

Rhif ffôn: 02920 615888

Cylchlythyr

Tanysgrifiwch yma i gael newyddion rheolaidd am Ganolfan Ganser Felindre, ei dyfodol, a sut rydym yn trawsnewid gwasanaethau canser yn Ne Ddwyrain Cymru.

Cysylltu.Felindre@wales.nhs.uk

Cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar: