Eich cwestiynau

Dyma’r atebion i’r cwestiynau cyffredin. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i ateb i’ch cwestiwn, anfonwch e-bost.

 

Pam na allwn ni aros yn safle presennol Canolfan Ganser Felindre?
Mae nifer y bobl sy’n cael eu diagnosio gyda chanser yn cynyddu.

Does gan Ganolfan Ganser Felindre, sy’n 60 oed, ddim y cyfleusterau na’r gofod i gwrdd â’r her hon yn y dyfodol.

Yn lle fydd y Ganolfan Ganser Felindre newydd yn cael ei lleoli?
Y safle a ffafrir yw tir, a gyfeirir ato’n lleol fel y northern meadows, sydd tua hanner milltir i’r gogledd ddwyrain o Ganolfan Ganser bresennol Felindre.

Pam bod rhaid iddo gael ei adeiladu ar safle’r northern meadows?
Dewiswyd safle’r northern meadows am ei fod yn eiddo i’r GIG, lle mae’r egwyddor o ddatblygu eisoes wedi’i sefydlu’n dda a’i gytuno gan y Cyngor.
(Mae’r cyngor eisoes wedi rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladu tai ar y safle).

Mae agosrwydd y safle at yr M4 a’r A470 yn golygu ei fod yn darparu mynediad mwy rhwydd i dri chwarter o’n cleifion sy’n teithio atom ni o De Ddwyrain Cymru. Ni fydd yn rhaid iddynt deithio i’r Eglwys Newydd rhagor.

Yn drydydd, mae’r safle’n darparu’r gofod a’r ansawdd a fydd yn helpu ein cleifion a’u lles ar adegau anodd a phryderus.

Os na fuasem yn adeiladu’r ganolfan ganser newydd ar safle’r northern meadows, buasem yn colli dwy flynedd arall, a’r arian mae’n ei gostio i ddod o hyd i safle newydd ac i ddatblygu cynlluniau ar ei gyfer. Buasem yn wynebu’r ansicrwydd o wneud cais am ganiatâd cynllunio a thrafod cytundebau tir derbyniol. Yn bwysicach na hynny, nid yw’r safle presennol yn bodloni safonau modern mewn ysbytai, a does dim lle i ddatblygu arno. Dros ddwy flynedd arall, buasai ein gwasanaethau, ein safle a’n hoffer presennol yn cael eu hymestyn y tu hwnt i’r hyn y gallant ymdopi ag ef. Buasai pobl â chanser yn dioddef o ganlyniad.

Pwy sy’n berchen ar y tir y bwriedir adeiladu’r ganolfan ganser newydd arno?
Mae’r safle, sydd wrth ymyl Ysbyty’r Eglwys Newydd, yn eiddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Rydym yn bwriadu newid y safle ar gyfer tir presennol Canolfan Ganser Felindre.

Pam na allwch chi adeiladu ar safle presennol Ysbyty’r Eglwys Newydd yn lle northern meadows?
Nid yw’r safle’n ddigon mawr i ddarparu’r profiad rydym eisiau ei roi i’r claf.

Mae safle northern meadows yn fwy na safleoedd presennol Canolfan Ganser Felindre ac Ysbyty’r Eglwys Newydd gyda’i gilydd.

Bydd yn gwella mynediad hefyd i Ganolfan Ganser newydd Felindre, ar gyfer tri chwarter o’n cleifion sy’n dod o ardaloedd y tu allan i Gaerdydd.

Mae hen Ysbyty’r Eglwys Newydd yn adeilad rhestredig hefyd, sy’n ei gwneud hi’n anodd i’w ailddatblygu fel canolfan ganser fodern.

Pa bod rhaid iddo gael ei adeiladu ar safle’r northern meadows?

Fe wnaethom ddewis y safle ar ôl adolygu opsiynau posibl eraill yn ystâd ehangach y GIG. Fe wnaethom ddod o hyd i safleoedd posibl yn Llanfrechfa Grange, i’r gogledd o Gasnewydd, ar dir gyferbyn ag Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd, ac ar dir sy’n ffinio ag Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.  Ar y pryd, ein bwriad oedd adeiladu’r ysbyty yn 2021/2022, ond nid oedd y safleoedd hyn yn darparu’r hyn roedd ei angen arnom. Nid oedd safleoedd Casnewydd yn addas o safbwynt daearyddol, oherwydd bod y rhan fwyaf o’n cleifion yn byw yn ardaloedd Cwm Taf, Morgannwg a Chaerdydd.  Roedd y safle ger Ysbyty Athrofaol Cymru yn rhy fach i’n hanghenion.

Fe wnaethom adolygu’r posibilrwydd hefyd o adeiladu’r ysbyty ar safle ysbyty presennol yr Eglwys Newydd, ond roedd yn rhy fach i adeiladu’r ganolfan ganser arno i’r safonau gofynnol.  Mae tir i’r de-orllewin o Ysbyty’r Eglwys Newydd wedi cael caniatâd cynllunio amlinellol i adeiladu ysbyty arno, ond mae’n rhy fach.  Fe wnaethom ystyried safle arall hefyd wrth ymyl Ysbyty’r Eglwys Newydd, ond nid oedd yn ddigon mawr.

Fe wnaethom gynnal adolygiad cryno o’r sefyllfa yn 2017, a’r tir  oedd yn berchen i’r GIG ar safle’r northern meadows oedd yn dal i fod y safle a ffafriwyd. Mae’n cynnig mynediad i gleifion oddi ar yr M4 a’r A470, ac roedd wedi derbyn caniatâd cynllunio yn flaenorol. Mae’n eiddo i’r GIG ac roedd yn gweithio i’n hamserlenni ar y pryd ar gyfer adeiladu’r ganolfan ganser.

 

Ydyn ni’n sicr o gael Canolfan Ganser Felindre newydd?
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i agor canolfan ganser newydd, ond mae tipyn o ffordd i fynd cyn y gallwn fod yn hollol sicr ynghylch hynny.

Mae angen cefnogaeth Llywodraeth Cymru arnom ar gyfer ein hachosion busnes, ac maen nhw’n edrych ar y rhain ar hyn o bryd.  . Mae angen inni gaffael contractwyr i adeiladu’r ffyrdd mynediad yn ogystal â’r ganolfan ganser ei hun. Ac mae angen i ni gael y caniatadau cynllunio angenrheidiol.

Pa bryd fydd y gwaith o adeiladu’r Ganolfan Ganser newydd yn dechrau?

Os ydy popeth yn mynd yn iawn, rydym yn disgwyl gorffen dylunio’r pontydd dros yr hen reilffordd yn ystod tymor yr haf 2020.  Mae Asda wedi cytuno newid ei faes parcio a’r ffyrdd mynediad i’r safle ar ôl Pasg 2021.

Rydym yn bwriadu dechrau adeiladu’r Ganolfan Ganser Felindre newydd yn 2022.

Pryd fydd canolfan ganser newydd Felindre yn agor?

Os cawn y caniatadau cynllunio, y cyllid a’r contractwyr sydd eu hangen arnom, byddwn yn agor y Ganolfan Ganser Felindre newydd yn 2024.

A fydd ail fynediad argyfwng i’r safle?
Bydd, mae angen ail fynediad ar bob ysbyty i’w ddefnyddio mewn argyfwng os nad oes modd defnyddio’r brif fynedfa. Rydym wedi cael caniatâd cynllunio i adeiladu mynediad drwy ystâd Hollybush, i’w ddefnyddio mewn argyfwng yn unig.

Mae argyfyngau’n cael eu diffinio fel adegau pan nad yw’r prif fynediad ar gael. Nid oes gwasanaeth Damweiniau ac Achosion Brys yn y ganolfan newydd.

Faint o swyddi adeiladu sy’n debygol o gael eu creu yn ystod y gwaith adeiladu?

Bydd nifer y swyddi ar y safle yn amrywio ar unrhyw un adeg – hyd at tua 500 yn y cyfnod prysuraf. Ar ôl i ni gytuno ar y dull dylunio ac adeiladu ac ar y contractwyr, byddwn yn gallu rhoi ateb mwy pendant am niferoedd, ac am faint o swyddi fydd yn cael eu creu o’r newydd.

A fydd adeiladu’r ganolfan ganser newydd yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

Bydd ein cynlluniau yn helpu i gyflawni’r saith nod sydd wedi cael eu gosod gan y Ddeddf. Rydym wedi mabwysiadu’r pum ffordd o weithio – yr egwyddor datblygu cynaliadwy – sydd wedi’i osod yn unol â’r gyfraith.

Rydym wedi esbonio ein cynlluniau i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, ac yn cadw mewn cysylltiad â’i staff.

Pa ddulliau eraill o drafnidiaeth sydd wedi cael eu hystyried i helpu i gael mynediad i’r Ganolfan Ganser Felindre newydd?
Rydym yn gweithio gyda Trafnidiaeth Cymru, Cyngor Dinas Caerdydd a sefydliadau eraill i sicrhau bod gan gleifion, staff a’r cyhoedd ystod eang o opsiynau trafnidiaeth i’r safle.

Rydym eisiau darparu nifer o lwybrau troed a llwybrau beicio hefyd.

Rydym yn cefnogi cynigion i adeiladu gorsaf Metro newydd ar gyfer De Cymru, a fydd yn gwasanaethu’r ganolfan ganser newydd.

A fydd digon o lefydd parcio ar gyfer staff a chleifion ar y safle?
Bydd.  Mae gennym ganiatâd cynllunio ar gyfer 755 o lefydd parcio ceir ar y safle newydd. Mae hyn yn 390 yn fwy o lefydd o’i gymharu â’r hyn sydd gennym ar hyn o bryd. Byddwn yn rhoi cynllun teithio gwyrdd ar waith i helpu staff i gyrraedd y gwaith trwy gyfrwng trafnidiaeth gyhoeddus, ar feic ac ar droed.

A fydd tâl am barcio yn y Ganolfan Ganser newydd yn Felindre?
Na fydd. Bydd parcio am ddim.

Sut y gellir gwella mynediad i’r safle newydd drwy Gylchfan Coryton?
Bydd y ffordd ymadael yn union oddi ar Gylchfan Coryton yn cael ei lledu, a bydd gwelliannau yn cael eu gwneud i’r gylchfan. Bydd hyn yn helpu i leddfu llif y traffig.

Faint o bobl fydd yn gweithio yn y ganolfan ganser newydd?
Mae tua 730 o staff yn gweithio yng Nghanolfan Ganser Felindre ar hyn o bryd. Rydym yn disgwyl i hyn godi i fwy na 800 erbyn i ni agor y ganolfan newydd ac o bosibl, i fwy na mil o bobl ugain mlynedd ar ôl hynny.

Faint o gleifion fydd yn cael eu trin yn y ganolfan ganser newydd?
Erbyn 2031, byddwn yn gallu trin mwy na 8,500 o gleifion newydd y flwyddyn – cynnydd o 2,000 ar y niferoedd presennol.

Rydym yn amcangyfrif, yn yr un cyfnod, y bydd nifer yr apwyntiadau i gleifion yn y ganolfan yn cynyddu 20,000, i gyfanswm o 160,000 y flwyddyn.

Mae’r cynnydd yn nifer y cleifion sy’n defnyddio’r ganolfan ganser yn deillio o’r twf a ragwelir yn nifer y bobl sydd â chanser. Mae ein dalgylch yn aros yr un fath.

A allaf gael gofal yn nes at adref, os yw’n hawsach i mi?
Yn aml, mae cleifion canser ar draws De Ddwyrain Cymru yn dweud wrthym eu bod nhw eisiau cael triniaeth yn nes at adref.

Os yw’n briodol gwneud hynny, rydym eisiau sicrhau bod cleifion yn cael triniaeth a gofal yn y man sydd fwyaf cyfleus iddyn nhw. Rydym felly, yn gweithio gyda sefydliadau partner ar draws De Ddwyrain Cymru, i ddatblygu mwy o wasanaethau a thriniaeth ar draws y rhanbarth.

Rydym yn bwriadu darparu mwy o ofal adref, gweithio gyda chanolfan radiotherapi lloeren newydd yn y Fenni, a chyda cemotherapi a chanolfannau cleifion allanol mewn nifer fach o leoliadau ar draws De Ddwyrain Cymru.

Ydy’r ganolfan ganser newydd mwy ynghylch ymchwil yn hytrach na trin cleifion?
Na, dydy hynny ddim yn wir.

Mae nifer y bobl sydd yn cael eu cyfeirio atom gyda chanser yn tyfu bob blwyddyn.

Bydd gan y Ganolfan Ganser Felindre newydd y capasiti i dderbyn 8,500 o gleifion newydd a 160,000 o apwyntiadau cleifion bob blwyddyn – sydd yn gynnydd o 2000 a 20,000 o’i gymharu â’r lefelau presennol.

Bydd yn cefnogi ymchwil a datblygu rhyngwladol hefyd, gyda’r nod o wneud Cymru yn arweinydd ym maes trin canser.

Oni ddylai’r ganolfan ganser newydd gael ei hadeiladu ar safle ysbyty acíwt mwy o faint?

Na ddylai. Fe ystyrion ni’r opsiynau hyn gyda’n staff, ein partneriaid a’n cleifion, a daethom i’r casgliad mai’r cynigion rydym ni’n eu cefnogi ar hyn o bryd yw’r rhai sy’n gweithio orau i ni i gyd.

Mae Felindre yn darparu gwasanaeth rhanbarthol, gan gynorthwyo cleifion o bob rhan o dde-ddwyrain Cymru. Mae ein staff eisoes yn gweithio’n agos gyda nifer o ysbytai, ac ar eu safleoedd, a byddant yn gwneud hynny i raddau mwy yn y dyfodol.

Mae’r model ar gyfer y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau yn fodern ac yn cyd-fynd â’r gwersi a ddysgwyd o COVID-19, sy’n dangos y dylai gofal acíwt a gofal dewisol gael eu gwahanu’n briodol.

Mae hefyd yn cyd-fynd â chynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae “Cymru Iachach”, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019, am weld ysbytai cyffredinol mawr yn cefnogi darparu gwasanaethau arbenigol ar draws rhwydweithiau o ysbytai a chanolfannau rhagoriaeth yn y dyfodol. Mae ein cynllun ar gyfer canolfan rhagoriaeth ganser newydd, ar ei safle ei hun, ac sy’n rhan o’r Rhwydwaith Gwasanaethau Canser, yn cyd-fynd â’r polisi hwn.

Mae ein cynllun hefyd yn adlewyrchu’r ffaith nad oes safle ysbyty’n bodoli ar hyn o bryd sydd â digon o le i gadw wyth peiriant radiotherapi arbenigol.

Mae Canolfan Ganser newydd Felindre yn rhan o raglen i drawsnewid gwasanaethau canser ledled y rhanbarth. Ein nod yw trin mwy o bobl, helpu pobl i fyw yn hirach gyda chanser a gofalu am fwy o bobl yn agosach i’w cartrefi.

Er bod mwy o bobl yn cael eu trin yn agosach i’w cartrefi, mae angen cynyddol o hyd am ganolfan lle mae cleifion yn derbyn gwasanaethau arbenigol fel radiotherapi a chemotherapi.

Bydd y ganolfan ganser newydd yn yr Eglwys Newydd mewn lleoliad delfrydol i ddarparu gwasanaethau canser arbenigol i gleifion, p’un a ydynt yn teithio o Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri, Aberhonddu neu Gas-gwent.

Mae’r byrddau iechyd a’u clinigwyr ledled y rhanbarth yn cefnogi ein hymagwedd, ac fe’i datblygwyd ar ôl ymgysylltu â channoedd o glinigwyr, cleifion a phartneriaid. Bu’n destun gwaith craffu ac adolygu annibynnol rheolaidd.

Gallwch ddarllen mwy trwy’r ddolen hon:

http://www.transformingcancerservices.wales/wp-content/uploads/2020/07/Pam-na-fyddech-chin-adeiladu-Canolfan-Ganser-Velindre-newydd-ar-safle-ysbyty-arall.pdf

Oni fyddai’n arbed teithiau ambiwlans pe byddai’r ganolfan ganser newydd yn cael ei hadeiladu ar safle ysbyty acíwt?

Rydym yn trin degau ar filoedd o gleifion yn y ganolfan ganser bob blwyddyn, ac mae angen i lai na thri deg o gleifion y flwyddyn, ar gyfartaledd, gael eu trosglwyddo ar frys yn ddirybudd.

O’r tri deg o gleifion hyn, mae llai na deg o gleifion y flwyddyn yn ddifrifol sâl. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTs) ar gael i’r cleifion sâl hyn, sy’n gallu eu hasesu, eu sefydlogi a’u trosglwyddo i Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW). Mae UHW yn llai na thair milltir i ffwrdd a gellir ei gyrraedd o fewn munudau.

Pe byddai’r ganolfan ganser newydd ar safle acíwt mwy o faint, gallai maint y safle olygu bod angen i gleifion gael eu trosglwyddo mewn ambiwlans o hyd.

Sut ydych chi’n cael at wasanaethau cymorth llawfeddygol a meddygol cynhwysfawr acíwt oddi ar y safle yn gyflym ac yn ddiogel?

Mae ein staff yn aelodau allweddol o dimau amlddisgyblaethol lleol presennol sy’n cynnwys pobl o wahanol sefydliadau’r GIG. Gan weithio trwy’r timau hyn, mae gofal yn cael ei ddarparu gan y staff iawn yn y lleoliad iawn i’r claf.

Dim ond ychydig iawn o gleifion Felindre y mae arnynt angen y gwasanaethau acíwt hyn. Yn yr achosion hynny, yn yr un modd â gwasanaethau mewn ysbytai llai eraill, rydym yn eu symud i’r man mwyaf priodol yn seiliedig ar angen clinigol. Mewn rhai amgylchiadau, gallai hyn fod yr ysbyty sydd agosaf i gartref y claf.

Rydym hefyd yn gweithio gyda’n holl bartneriaid byrddau iechyd i ystyried ymagwedd ranbarthol fwy integredig at oncoleg acíwt trwy’r Bwrdd Partneriaeth Comisiynu Rhanbarthol. Bydd hyn yn golygu bod cleifion yn cael eu derbyn i’r uned ysbyty acíwt priodol yn ne-ddwyrain Cymru i gael gofal yn seiliedig ar angen clinigol, gyda chymorth staff canser arbenigol Felindre.

A fydd gwahanu oddi wrth ysbyty athrofaol mawr yn cael effaith niweidiol ar waith ymchwil yn Felindre?

Mae gan Felindre raglenni ymchwil gweithredol eisoes ac rydym yn gweithio’n agos gyda mwy nag un brifysgol. Rydym wedi datblygu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i ddatblygu ymhellach ymagwedd fwy cydweithrediadol at ymchwil ganser gyda Phrifysgol Caerdydd.

Rydym yn bwriadu datblygu ein rhaglenni ymchwil ymhellach yn y ganolfan ganser newydd, lle y bydd gennym Ganolfan Gydweithrediadol ar gyfer Dysgu, Technoleg ac Arloesedd.

A gynhaliwyd adolygiad clinigol annibynnol o’r model arfaethedig ar gyfer Felindre sy’n addas i’r 21ain ganrif?

Mae’r model arfaethedig yn fersiwn well o’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau yn awr, sy’n cael ei hadolygu a’i harchwilio’n rheolaidd.

Datblygwyd y ffordd rydym yn bwriadu darparu gwasanaethau ar ôl ymgysylltu â channoedd o glinigwyr, cleifion a phartneriaid mewn dwsinau ar ddwsinau o ddigwyddiadau.

Mae’r cynnig i adeiladu Canolfan Ganser newydd Felindre wedi bod yn destun gwaith craffu ac adolygu hefyd.

Yn 2017, cynhaliwyd adolygiad allanol o’r prosiect gyda chyfraniad clinigol – fel roedd yn ofynnol gan Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal, gwnaethom sefydlu Grŵp Cynghori Clinigol hefyd a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr uwch glinigol o fyrddau iechyd ac o Rwydwaith Canser Cymru. Cylch gorchwyl y grŵp hwn oedd sicrhau bod y model gwasanaeth yn gadarn yn glinigol a rhoi cyngor a her amlddisgyblaethol a sefydliadol i’r Ymddiriedolaeth. Cymeradwyodd y Grŵp Cynghori Clinigol ein model clinigol.

A yw Felindre wedi ymgysylltu’n briodol â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ynglŷn â’r cynnig i ailddatblygu Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW), ac integreiddio gwasanaethau canser ar y safle hwnnw?*

Ymgysylltir yn barhaus â’r bwrdd iechyd ynglŷn â gwasanaethau canser, yn weithredol ac yn strategol. Mae hyn yn sicrhau cymorth gofal acíwt cadarn ar draws pob arbenigedd, yn feddygol ac yn llawfeddygol.

Mae’r cynnig i ailddatblygu UHW yn ei ddyddiau cynnar iawn. Mae ei amserlen yn wahanol iawn i’n hamserlen ni, ond rydym yn siarad â’r bwrdd iechyd yn rheolaidd.

Mae wedi cymryd bron deng mlynedd i ni gyrraedd y sefyllfa hon a byddai’n syndod pe byddai UHW newydd – sy’n brosiect mwy o lawer – yn gallu cael ei gwblhau’n gynt.

Byddwn yn parhau i ymgysylltu’n frwdfrydig a phryd bynnag y bo’n bosibl â’r bwrdd iechyd. Mae datblygu Canolfan Ganser newydd Felindre ac, ymhen amser, UHW newydd yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu gofal mwy integredig a gwasanaethau sydd wedi’u cydleoli – fel haemato-oncoleg, diagnosteg a gofal sylfaenol – ledled Caerdydd. Yn sicr, disgwyliwn y bydd angen datblygu uned ar gyfer cleifion sy’n ddifrifol sâl neu dreialon clinigol cam cynnar, a hynny’n ddelfrydol ar safle presennol UHW yn ogystal â’i safle yn y dyfodol.

A ydych chi wedi ailystyried cynlluniau ar gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre ers y pandemig COVID-19?

Mae COVID-19 yn atgyfnerthu’r achos dros Ganolfan Ganser newydd Felindre ac, yn arbennig, yr angen i wahanu cleifion â COVID-19 oddi wrth gleifion canser sydd â system imiwnedd wannach. Mae hyn yn helpu i’w cadw’n ddiogel ac yn cynnal mynediad at driniaethau hanfodol fel cemotherapi a radiotherapi.

Gyda COVID-19 mewn golwg, rydym yn adolygu dyluniad manwl yr ystafelloedd a’r lle y mae arnom eu hangen yng Nghanolfan Ganser newydd Felindre. Bydd yr adeilad newydd yn cydymffurfio â’r egwyddorion atal a rheoli haint sydd wedi bod mor bwysig yn ystod y pandemig.

Gan ddysgu o brofiad COVID-19, byddwn mewn sefyllfa dda i archwilio cyfleoedd eraill fel safle ar wahân. Mae’r rhain yn cynnwys rôl fwy blaenllaw wrth wneud diagnosis o ganser a mwy o gydweithredu â gwasanaethau oncoleg sylfaenol a chymunedol.

Pam nad yw Canolfan Ganser newydd Felindre yn dilyn y model a ddatblygwyd yn Clatterbridge yn Lerpwl?

Mae Felindre mewn lleoliad delfrydol i gynorthwyo cleifion ledled de-ddwyrain Cymru – sef her ddaearyddol a phoblogaethol wahanol i honno a wynebwyd gan Ganolfan Ganser Clatterbridge yn Lerpwl. Nid oedd canolfan Clatterbridge yng Nghilgwri yn ganolog i’w dalgylch nac yn agos i’r mannau lle’r oedd y rhan fwyaf o’i chleifion yn byw.

Mae ein staff eisoes yn gweithio’n agos gyda nifer o ysbytai acíwt, ac ar eu safleoedd, a byddant yn gwneud hynny i raddau mwy yn y dyfodol.

Mae Canolfan Ganser newydd Felindre yn rhan o raglen i drawsnewid gwasanaethau canser ledled y rhanbarth. Ein nod yw trin mwy o bobl, helpu pobl i fyw yn hirach gyda chanser a gofalu am fwy o bobl yn agosach i’w cartrefi.

Er bod mwy o bobl yn cael eu trin yn agosach i’w cartrefi, mae angen cynyddol o hyd am ganolfan lle mae cleifion yn derbyn gwasanaethau arbenigol fel radiotherapi a chemotherapi.

Bydd y ganolfan ganser newydd yn yr Eglwys Newydd mewn lleoliad delfrydol i ddarparu’r gwasanaethau hyn i gleifion, p’un a ydynt yn teithio o Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri, Aberhonddu neu Gas-gwent.

Mae’r byrddau iechyd a’u clinigwyr ledled y rhanbarth yn cefnogi ein hymagwedd, ac fe’i datblygwyd ar ôl ymgysylltu â channoedd o glinigwyr, cleifion a phartneriaid mewn dwsinau ar ddwsinau o ddigwyddiadau. Bu’n destun gwaith craffu ac adolygu annibynnol.

A yw datblygiad Canolfan Ganser newydd Felindre yn dysgu o Adroddiad Mount Vernon?

Mae Canolfan Ganser Felindre yn wahanol iawn i Mount Vernon o ran heriau yn ymwneud â daearyddiaeth, poblogaeth a’r gweithlu, yn ogystal â threfniadau gweithio ar y cyd.

Nid yw Felindre wedi wynebu’r un heriau yn ymwneud â recriwtio a chadw staff, a’r effaith ganlyniadol ar hyfforddiant. Mae ein rhwydwaith o wasanaethau gyda’r tri bwrdd iechyd yn ne-ddwyrain Cymru yn rhoi canolbwynt rhanbarthol cryf i ni ar gyfer ein gwasanaethau.

Rydym wedi ystyried y gwersi a ddysgwyd o adroddiad Mount Vernon ynglŷn â rheoli cleifion sâl, ac rydym yn mireinio ein gwasanaeth presennol o ganlyniad.

Rydym yn parhau i ddatblygu a mireinio’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau ac rydym bob amser yn barod i edrych ar dystiolaeth newydd o adolygiadau ac adroddiadau, fel Adroddiad Mount Vernon.

Mae grŵp o staff wrthi ar hyn o bryd yn ystyried y ffordd rydym yn gofalu am gleifion sy’n ddifrifol sâl yn Felindre ac yn ein byrddau iechyd partner.

A yw’n wir nad yw llawer o glinigwyr yn cefnogi’r cynlluniau ar gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre?

Na, nid yw hynny’n wir. Ymgysylltwyd â’n staff wrth ddatblygu ein cynlluniau yn y lle cyntaf, maen nhw’n rhan o’r broses o’u datblygu ymhellach ac maen nhw’n cefnogi’r hyn rydym ni’n ei wneud.

Mae’r byrddau iechyd a’u clinigwyr ledled y rhanbarth yn cefnogi ein hymagwedd hefyd, ac fe’i datblygwyd ar ôl ymgysylltu â channoedd o glinigwyr, cleifion a phartneriaid. Bu’n destun gwaith craffu ac adolygu annibynnol.

Bydd rhai staff yn anghytuno bob amser. Mae hynny’n berffaith naturiol ac yn beth da, mewn gwirionedd. Rydym yn annog staff i leisio’u barn a rhannu safbwyntiau gwahanol. Mae hynny’n beth normal ac iach ac yn ein helpu i wneud penderfyniadau gwell.

Byddwn yn parhau i wrando ar ein holl staff, partneriaid a chleifion a, lle y bo’n briodol, byddwn yn datblygu a mireinio’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau o ran ble y mae cleifion sy’n ddifrifol sâl yn cael eu gweld ac yn derbyn gofal.

A fyddwch chi’n comisiynu adolygiad allanol annibynnol o’r model clinigol?*

Mae’r ffordd y mae gwasanaethau iechyd yn cael eu darparu yn cael ei datblygu a’i mireinio o hyd wrth i feddyginiaethau newydd, technoleg newydd a thystiolaeth newydd gael eu darganfod. Nid yw gwasanaethau canser yn wahanol.

Comisiynodd Llywodraeth Cymru Adolygiad Seneddol annibynnol o Ddyfodol Tymor Hir Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, i sicrhau bod y gwasanaethau hynny’n bodloni anghenion cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r Cynllun canlyniadol, sef “Cymru Iachach”, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019, am weld ysbytai cyffredinol mawr yn cefnogi darparu gwasanaethau arbenigol ar draws rhwydweithiau o ysbytai a chanolfannau rhagoriaeth yn y dyfodol. Mae ein cynllun ar gyfer canolfan rhagoriaeth ganser newydd, ar ei safle ei hun, ac sy’n rhan o’r Rhwydwaith Gwasanaethau Canser, yn cyd-fynd â’r polisi hwn.

Mae hefyd yn adlewyrchu’r ffaith nad oes safle ysbyty’n bodoli ar hyn o bryd sydd â digon o le i gadw wyth peiriant radiotherapi arbenigol.

Fodd bynnag, mae’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau yn y ganolfan ochr yn ochr â gwasanaethau iechyd eraill yn agored i’w datblygu – fel y mae bob amser.

Rydym wedi sefydlu rhaglen waith gyda chyfraniad mewnol ac allanol i ddatblygu a mireinio’r ffordd rydym yn gweithio. Byddwn hefyd yn edrych ar sut mae hyn yn cyd-fynd â’n huchelgais ymchwil a datblygu, a’r ffordd rydym yn hyfforddi ein staff a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Fel bob amser, byddwn yn ceisio cyflawni consensws clinigol y gellir ei adolygu gan arbenigwyr proffesiynol annibynnol ynghyd â’n partneriaid mewn byrddau iechyd.

 

Beth ydych chi’n bwriadu ei wneud?

Rydym yn cyflwyno cais cynllunio ar y cyd gydag Asda, i newid y cynllun ffyrdd a maes parcio i wella mynediad i Asda ac i safle newydd Canolfan Ganser Felindre.

Beth sy’n wahanol i’r cais cynllunio cyntaf?

Rydym wedi newid ein cynlluniau ar gyfer y cylchfannau a’r ffyrdd sy’n arwain i Asda a safle newydd Canolfan Ganser Felindre. Nid ydym yn newid ein cynlluniau ar gyfer y ganolfan ganser nac ar gyfer y cynllun yn gyffredinol.

Pam ydych chi wedi newid eich cynlluniau?

Bydd y newidiadau yn creui llif traffig gwell a mynediad rhwydd o amgylch yr ardal.

A fydd pwyllgor cynllunio’r Cyngor yn penderfynu ar y cais cynllunio?

Cyngor Dinas Caerdydd fydd yn gwneud y penderfyniad hwn.

Pryd fydd y gwaith yn cychwyn?

Yn amodol ar roi caniatâd cynllunio, byddwn yn dechrau gweithio ar y bont dros yr hen reilffordd yn ystod tymor yr haf 2020.

Pam ydych chi angen y ffyrdd dros dro i draffig adeiladu?
Rydym eisiau ffyrdd dros dro i ddarparu mynediad i’r traffig adeiladu sydd ei angen i adeiladu dwy bont i mewn i safle northern meadows. Bydd y bont gyntaf yn croesi i’r safle o Asda, a bydd yr ail ar gyfer defnydd argyfwng yn unig, a bydd yn croesi o Ystâd Hollybush.

Ble fydd y ffyrdd dros dro ar gyfer traffig adeiladu?
Mae’r cyntaf yn cychwyn wrth y fynedfa bresennol i Ysbyty’r Eglwys Newydd, a bydd yn dilyn y ffordd bresennol ar y safle. O’r fan honno, byddwn yn adeiladu ffordd gyswllt fer i safle northern meadows.

Mae’r ail ffordd dros dro ar gyfer traffig adeiladu ar dir yng Nghae’r Arglwyddes Cory, ger Cyffordd Heol Pantmawr ar Park Road.

Pam fod angen i chi ymestyn yr amser ar gyfer defnyddio’r ffordd dros dro i draffig adeiladu?
Bydd yr estyniad yn ein helpu i agor y Ganolfan Ganser Felindre newydd ddeng mis yn gynharach, yn 2024. Po gyntaf y byddwn yn agor, gorau po gyntaf y bydd cleifion yn elwa.

Bydd yr estyniad yn arbed rhwng £5 miliwn ac £11.5 miliwn o arian cyhoeddus hefyd.

Am faint yn fwy o amser ydych chi eisiau ymestyn y defnydd o’r ffordd dros dro i draffig adeiladu?
Tan fis Tachwedd 2024, fel y gallwn ei ddefnyddio i adeiladu’r Ganolfan Ganser Felindre newydd ei hun.

Ar ba ddiwrnodau ac ar ba adegau y bydd y lorïau HGV yn defnyddio Park Road?
Bydd traffig adeiladu yn defnyddio Park Road y tu allan i oriau dechrau a gorffen yr ysgol– rhwng 9.15 yn y bore a 3.15 yn y prynhawn ac yna, rhwng pedwar a chwech yn y prynhawn ar ddiwrnodau’r wythnos.

Bydd traffig adeiladu yn defnyddio Park Road ar ddydd Sadwrn hefyd, rhwng wyth y bore ac un y prynhawn. Ni fydd unrhyw draffig adeiladu ar ddydd Sul.

Sut y gallaf roi sylwadau ar y cynllun ar gyfer ymestyn y cyfnod amser pan fydd y ffordd dros dro i draffig adeiladu yn cael ei defnyddio?
Gallwch weld y cynlluniau yn Llyfrgell Rhiwbeina neu yn Hyb Gogledd Llandaf/Gabalfa neu ar wefan The Urbanists. Gallwch roi sylwadau ar y cynlluniau drwy ysgrifennu at info@theurbanists.net.

Bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn ymgynghori ar y cais cynllunio hefyd yn y ffordd arferol, a byddwch yn gallu gwneud sylwadau eto bryd hynny.

Beth ydych chi wedi ei newid yn dilyn y cyfnod hysbysu cyn-cynllunio?

Y prif newidiadau ydy ychwanegu:

  • Llwybr troed, gyda goleuadau, sy’n cysylltu prif fynedfa Ysbyty’r Eglwys Newydd i safle’r ganolfan ganser
  • Cilfan i wasanaethu swyddfeydd y Bwrdd Iechyd ar safle Ysbyty’r Eglwys Newydd
  • Croesfannau i gerddwyr o’r maes parcio ar safle Ysbyty’r Eglwys Newydd i’r swyddfeydd, y capel, y safle bowlio, a’r caeau criced a phêl-droed.

Pa effaith fydd adeiladu’r ganolfan ganser newydd yn ei chael ar yr amgylchedd lleol?

Bydd 60 y cant o safle’r northern meadows yn parhau i fod heb ei ddatblygu, a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu a gwella ei fioamrywiaeth.

Rydym eisiau i’r ganolfan newydd arwain y ffordd o ran dylunio cynaliadwy.

Rydym wedi cynnal Asesiad o Effaith Amgylcheddol llawn, sy’n dangos y byddai’r effaith amgylcheddol yn dderbyniol gyda mesurau lliniaru priodol.

Faint o goed fydd yn cael eu colli?

Rydym yn cynnal arolwg o’r coed y bydd angen i ni eu torri lawr. Byddwn yn plannu dwy goeden newydd ar gyfer pob coeden sydd yn rhaid i ni ei thorri lawr.

A fydd y datblygiad yn cynyddu’r risg o lifogydd?

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau na fydd y perygl o lifogydd yn cynyddu yn sgil adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd.

Yn benodol, ers mis Ionawr 2019, mae’n ofynnol i ddatblygiadau newydd sy’n gorchuddio mwy na 100 m2 ddarparu systemau draenio cynaliadwy. Mae’n rhaid i systemau draenio dŵr arwyneb gael eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau gorfodol ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd angen i’n cynigion ar gyfer systemau draenio ar gyfer y safle newydd gael eu cymeradwyo gan Gyngor Dinas Caerdydd, yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS).

  • 1
  • 2